Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Jakubówce Szkoła Podstawowa w Jakubówce

Język angielski

Czcionka:

27.10.20 - Wtorek
Temat: Traveling - phrasal verbs and collocations - słownictwo.

Zadania:
- Zapisujemy notatkę ze słownictwa (A, str. 34 w podręczniku):

adult - dorosły
cash - gotówka
child - dziecko
destination - cel (podróży)
fare - opłata za podróż
first class - pierwsza klasa
return ticket - bilet powrotny
standard - standardowy

- Zapisujemy czasowniki (C, str. 34, podręcznik)

get on - wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
pick sb up - odbierać kogoś
get off - wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu)
get into - wsiadać, wchodzić
drop sb off - wysadzić / podrzucić kogoś
get out - wysiadać (z samochodu)
drive off - odjechać

- Zapisujemy kolokacje (D, str. 34, podręcznik)

drive a car, fly a plane, ride a motorbike, sail on a ship, call a taxi, catch a bus

- Wykonujemy ćwiczenia z Vocabulary 2: A, B i C / str. 24-25 w ćwiczeniówce


28.10.20 - Środa
Temat: Passive Voice - strona bierna w czasie Present Perfect i Future Simple.

Zadania:
- Zapisujemy notatkę ze strony biernej w czasie present perfect (C, str 35, podręcznik):

Tworzenie zdań w stronie biernej w czasie Present Perfect:

OZNAJMUJĄCE -
Podmiot + have/has + been + 3 forma czasownika (past participle) + pozostałe elementy zdania.
Np.: My homework has been done. (od: I have done my homework)

PYTANIA -
Have/has + podmiot + been + past participle + pozostałe elementy ?
Np.: Has your homework been done by your sister?

PRZECZENIA -
Podmiot + haven't / hasn't + been + past participle + pozostałe elementy.
Np.: My homework hasn't been done by my sister.

- Zapisujemy notatkę ze strony biernej w czasie future simple (F, str 35, podręcznik):

Tworzenie zdań w stronie biernej w czasie Future Simple:

OZNAJMUJĄCE -
Podmiot + will + be + past participle + pozostałe elementy zdania.
Np.: The project will be finished by Monday.

PYTANIA -
Will + podmiot + be + past participle + pozostałe elementy ?
Np.: Will it be finished by tomorrow?

PRZECZENIA -
Podmiot + will not / won't + be + past participle + pozostałe elementy.
Np.: It won't be finished by tomorrow.

- Wykonujemy następujące ćwiczenia:
1. G i I / str. 35 (z podręcznika)
2. Grammar 2 - A / str. 25 (ćwiczeniówka)

 

30.10.20 - Piątek
Temat: Writing an invitation – pisanie zaproszenia i odpowiedzi.

- Omawiamy reguły pisania zaproszenia i odpowiedzi na zaproszenie.
- Utrwalamy słownictwo i zwroty związane z pisaniem zaproszenia.
- Wykonujemy ćwiczenia od A i C na stronie 26 w ćwiczeniówce.

Praca domowa:
- Ćwiczenie B i D, str. 26 w ćwiczeniówce – proszę przesłać je na mój adres mejlowy do środy, 4 Listopada.
         Korzystamy z Useful Expressions i Writing Guide (str. 37 i 162 w podręczniku)
- Zadanie dodatkowe dla chętnych – H, str. 29 z ćwiczeniówki – również proszę przesłać drogą mejlową.

03.11.20 - Wtorek
Temat: Exam Booster 2 – znajomość funkcji językowych.

- Wykonujemy ćwiczenia Exam Booster na stronach 109-112 w ćwiczeniówce, kierując się podanymi wskazówkami. Ćw. 6 dla chętnych.

04.11.20 - Środa
Temat: Skills checkpoint 2 - ćwiczenia egzaminacyjne.

Zadania:
- Wykonujemy ćwiczenia od A do G na stronach 28-29 w ćwiczeniówce.
W piątek będzie powtórzenie wiadomości i będziemy sprawdzać ćwiczenia.

Pamiętajcie o odpowiedziach na zaproszenia!
(Praca domowa z piątku, 30 października)

06.11.20 - Piątek
Temat: Review 2 - powtórzenie wiadomości.

Zadania:
- Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń:

Vocabulary: A, B i C (str. 30) oraz Grammar: A, B, C i D (str. 31)
Dostęp do nagrania przez kod podany w górnym prawym rogu strony 30.
W ramach powtórzenia sprawdzimy je w poniedziałek.

Przypominam również o zaległej pracy pisemnej z piątku 30 października (B i D, str 26 z zeszytu ćwiczeń).

Proszę przysłać ją na mój adres e-mail: dmeth93@gmail.com , wpisując w pole tematu klasę i imię
 


09.11.20 – Poniedziałek
Temat: Review 2 - powtórzenie wiadomości – ciąg dalszy.

Sprawdzamy poprzednio wykonane zadania w celu znalezienia błędów i utrwalenia wiadomości.

Test za tydzień.
Proszę dokończyć ćwiczenia stronach 28-29 w ćwiczeniówce do poniedziałku, 16 XI.

10.11.20 – Wtorek
Temat: Columbus and the New World – praca z filmem wideo.

Zadania:
- Oglądamy krótki film (kod do którego znajduje się na stronie 27 w ćwiczeniówce)
- Wypełniamy ćwiczenia B i C na stronie 27 bazując na informacjach z filmu.

 

16.11.20 – Poniedziałek
Temat: Test z rozdziału 2.

17.11.20 – Wtorek
Temat: It’s Raining Cats & Dogs – Reading. Rozumienie pytań.

Zadania:
- Czytamy teksty ze strony 44 i wykonujemy ćwiczenia B i E. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.
- Ćwiczenie G, str 45 w podręczniku wykonujemy po przeczytaniu Skills Explorer na tej samej stronie, zapisując odpowiedzi w zeszycie. Wypełniając ćwiczenie zwracajmy uwagę na:

  • Zaimki pytające, tzn. „who”, „how”, itd., gdyż będą one miały wpływ na odpowiedź.
  • Na to, czy pytanie jest otwarte, czy też zamknięte. W drugim przypadku patrzmy na to, czy odpowiedzi są pozytywne, czy negatywne.
  • Słowa kluczowe w pytaniu określające np. czas bądź miejsce. Jeśli ktoś pyta nas o pogodę dzisiaj, to nie odpowiemy, że zazwyczaj pada.
  • Patrzmy też na czasy używane w pytaniach. W odpowiedzi użyjemy zazwyczaj tych samych.

- Ćwiczenie B, str. 32 w ćwiczeniówce (obydwie części).

20.11.20 – Piątek
Temat: The weather – słownictwo.

- Zapisujemy notatkę

Rzeczownik / Przymiotnik
rain – rainy (desczowy)
cloud – cloudy (pochmurny)
fog – foggy (mglisty)
ice – icy (lodowaty)
snow – snowy (śnieżny)
storm – stormy (burzowy)
sun – sunny (słoneczny)
wind – windy (wietrzny)

Przymiotniki określające temperaturę (od najniższej do najwyższej):
freezing → cold → cool → warm → hot → boiling
(lodowato → zimno → chłodno → ciepło → gorąco → upalnie)

Pytania:
What’s it like outside? - Jak jest na zewnątrz?
How’s the weather? / What’s the weather like?  - Jaka jest pogoda?
Is it raining? - Czy pada?

- Wykonujemy ćwiczenia B, C i D z podręcznika (str. 46) oraz ćwiczenie A w ćwiczeniówce (str. 33)

23.11.20 – Poniedziałek
Temat: Omówienie testu z rozdziału 2.

24.11.20 – Wtorek
Temat: Comparative adjectives and adverbs – gramatyka.

Zadania:
- W Grammar Guide Unit 3 na stronie 146 w podręczniku zapoznajemy się z punktami 3.1 i 3.2. Dotyczą one stopni wyższych przymiotników i przysłówków.

- W zeszycie zapisujemy notatkę:

1. Stopień wyższy przymiotników
fast → faster
hot → hotter (podwajamy ostatnią spółgłoskę gdy następuje ona po samogłosce)
intelligent → more intelligent (mamy ponad 2 sylaby, więc nie dodajemy końcówki, a dopisujemy „more”)

2. Stopień wyższy przysłówków
heavily → more heavily
fast → faster (gdy przysłówek nie kończy się na -ly)

3. Porównania
My brother is (not) stronger than you - „than” stosujemy w porównaniach nierównych.
I’m (not) as smart as my sister. - „as – as” używamy, gdy dwie strony są w czymś równe / podobne.
„Not” piszemy w przeczeniach.

- Wykonujemy ćwiczenia A i B / str. 33 (ćwiczeniówka).

27.11.20 – Piątek
Temat: Listening for numbers, adjectives, and common words – ćwiczenia ze słuchu.

Rozwijamy umiejętność słuchania wykonując ćwiczenia ze strony 50 w podręczniku i strony 34 w ćwiczeniówce.

30.11.20 – Poniedziałek
Temat: Poprawa testu z rozdziału 2.

01.12.20 – Wtorek
Temat: Natural disasters and seasons – słownictwo.

Zadania:
- Z Wordlist 3 na stronie 136 zapisujemy do zeszytu słownictwo z rubryk „the seasons” i „natural disasters” oraz ich polskie odpowiedniki.
- W zeszycie robimy ćwiczenia A i D ze str. 50 (podręcznik).
- Wykonujemy w ćwiczeniówce ćwiczenia Vocabulary 2: A i B (str. 34)

Osoby nieobecne w poniedziałek - sprawdźcie swoje poczty e-mail.

04.12.20 - Piątek
Temat: Differences and similarities – ćwiczenia komunikacyjne i rozmowa.

Ustne wykonywanie ćwiczeń na stronie 49 w podręczniku w celu usprawnienia umiejętności komunikacji w języku angielskim.

07.12.20 – Poniedziałek
Temat: Superlative adjectives and adverbs – gramatyka

(3.3 i 3.4 w Grammar Guide – Unit 3, str. 147 w podręczniku)

1. Stopień najwyższy przymiotników
faster → the fastest
hotter → the hottest (podwajamy ostatnią spółgłoskę gdy następuje ona po samogłosce)
more intelligent → the most intelligent (mamy ponad 2 sylaby, więc nie dodajemy końcówki, a dopisujemy „the most”)

2. Stopień najwyższy przysłówków
more heavily → the most heavily
faster →  the fastest (gdy przysłówek nie kończy się na -ly)

- Wspólnie omawiamy ćwiczenia ze strony 51 w podręczniku
- Wykonujemy ćwiczenia A i B (Grammar 2) w ćwiczeniówce na stronie 35

08.12.20 – Wtorek
Temat: Writing a postcard – pisanie pocztówki.

Jak piszemy pocztówkę:
- Pocztówkę rozpoczynamy przede wszystkim podaniem miejsca i daty po przecinku, a zwrot powitalny piszemy dopiero linijkę pod nimi.
- Wstęp: jeden akapit wstępu. Zaczynamy od uprzejmego zwrotu typu „How are you?”, następnie podajemy informację, skąd piszemy do adresata. Możemy krótko opisać to miejsce.
- Rozwinięcie: kolejny akapit. Tutaj informujemy adresata o naszych przeżyciach z miejsca wycieczki używając różnych czasów – opisujemy co już zrobiliśmy, co robimy, i co będziemy robić (ramka pod przykładem pocztówki w podręczniku, strona 163):

--- Czynności wykonywane w danej chwili bądź zaplanowane → present continuous;
(„I am writing to you…” / „We’re visiting London tomorrow.”)
--- Czynności przeszłe dokonane → past simple;
(„We left Paris two days ago.”)
--- Czynności dopiero zakończone → present perfect;
(„I’ve just arrived in New York.”)
--- Dla planów na przyszłość można użyć też „be going to” w odpowiedniej formie.
(„We’re going to go skiing on Monday.”)

- Możemy również używać języka potocznego, gdyż zazwyczaj adresatami pocztówek są osoby z naszej rodziny bądź grona znajomych.
- Zdania zakończone wykrzyknikiem są również dozwolone.
- Zakończenie: ostatnie zdanie skierowane do adresata. Możemy go na przykład zapewnić, że powiemy mu więcej, gdy wrócimy.
- Na koniec prosty zwrot pożegnalny zakończony przecinkiem i podpis.
- Proszę przejrzeć sobie również informacje zawarte na stronie 163 w podręczniku.

- Wykonujemy również ćwiczenie A i E, str. 52-53 w podręczniku (przepisujemy do zeszytu) oraz A i C, str. 36 w ćwiczeniówce. W ćwiczeniu E mamy za zadanie poprawić zdania pod względem gramatyki.
- W piątek na zajęciach będziemy pisać pocztówki.

11.12.20 – Piątek
Temat: Writing a postcard – ciąg dalszy.

Wspólnie wykonujemy zadanie G ze strony 53 w podręczniku. Piszemy w nim dowolną pocztówkę  ze szkolnej wycieczki do naszej rodziny, skupiając się na tym, co na niej zrobiliśmy, co aktualnie robimy i co będziemy jeszcze robić przed naszym powrotem. Kierujemy się wskazówkami z ostatniej lekcji.

14.12.20 – Poniedziałek
Temat: Exam Booster 3. Rozumienie tekstów pisanych.

Wykonujemy ćwiczenia egzaminacyjne z rozumienia tekstów pisanych ze stron 113-115 w ćwiczeniówce.

15.12.20 – Wtorek
Temat: Exam Booster 3 – ciąg dalszy.

Kontynuujemy ćwiczenia egzaminacyjne z rozumienia tekstów pisanych (strony 113-125)
Wykonujemy zadania: 12, 15, 16 i 18 (obie części)

18.12.20 – Piątek
Temat: Skills Checkpoint 3.

Kontynuujemy ćwiczenia egzaminacyjne z rozumienia tekstów pisanych (strony 113-125), sprawdzając i kończąc zadania 13, 14 i 17. Rozpoczynamy również pracę z Skills Checkpoint 3. (zeszyt ćwiczeń, str. 38-39).

21.12.20 – Poniedziałek
Temat: Skills Checkpoint 3 – ciąg dalszy.

Kontynuujemy pracę z Skills Checkpoint 3 (zeszyt ćwiczeń, str. 38-39).

22.12.20 – Wtorek
Temat: Zadania utrwalające z rozdziału 3.

Zadania:
Powtarzamy słownictwo i gramatykę z rozdziału 3 i wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe z rozdziału 3 na stronach 40-41 w zeszycie ćwiczeń (Vocabulary A-D i Grammar A-D).
- Kod do nagrania do ćwiczenia Vocabulary B znajduje się w prawym górnym rogu strony.

 

2021

18.01.21 – Poniedziałek
Temat: Review 3 - powtórzenie wiadomości.

Kończymy i omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć i wspólnie powtarzamy materiał z rozdziału 3. Test odbędzie się za tydzień.

19.01.21 – Wtorek
Temat: Why I became a volunteer – reading. Słownictwo związane ze środowiskiem.

- Podręcznik -
Wordlist 4 znajduje się na stronie 137, korzystajcie z niego podczas wykonywania ćwiczeń.

- Wykonujemy w zeszytach Zadania B i D, str. 58. Zadanie B przepisujemy w całości włącznie ze słownictwem i znaczeniem. Kod do nagrań znajduje się na stronie tytułowej podręcznika.
- Czytamy tekst "Why I became a volunteer" i zapisujemy w zeszytach znaczenie słówek oznaczonych czerwonym kolorem.
- Z pomocą wordlist wykonujemy zadanie E.

- Ćwiczeniówka -
W ramach pracy domowej wypełniamy ćwiczenia Reading A-B oraz Vocabulary 1 A-C.

22.01.21 – Piątek
Temat: Grammar – ordering adjectives. Porządkowanie przymiotników.

 Omawiamy materiał  z poprzednich zajęć i ustnie wykonujemy ćwiczenia z Grammar 1 na stronie 61 w podręczniku. Wykonujemy również ćwiczenia Grammar 1 A i B na stronie 43 w ćwiczeniówce.

Grammar Guide do tematu znajduje się na stronie 148.

25.01.21 – Poniedziałek
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3.

26.01.21 – Wtorek
Temat: Animals and their habitats – słownictwo.

Zapoznajemy się ze słownictwem związanym ze zwierzętami (podręcznik, str. 137) i wykonujemy ćwiczenia:
-  A i B (podręcznik, str. 64 – do zeszytu, wystarczą same odpowiedzi)
- Vocabulary 2: A i B (ćwiczeniówka, str 44)

Dodatkowo wykonujemy pierwsze 10 stron (zadania 1-8) z przykładowego egzaminu, link do którego zamieszczam poniżej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

Transkrypcja do zadań z nagraniami:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

Odpowiedzi z pierwszych ośmiu zadań z przykładowego egzaminu proszę przesłać mi na e-mail do poniedziałku.
Wystarczą same odpowiedzi w formie tekstowej.

29.01.21 - Piątek
Temat: Omówienie testu z rozdziału 3.

Poprawa w piątek w następnym tygodniu.
Przypominam o zadaniach egzaminacyjnych z wtorku.

01.02.21 – Poniedziałek
Temat: The environment – ćwiczenia komunikacyjne.

- Razem wykonujemy ćwiczenia na słuchanie i rozmawianie na stronach 62 i 63 w podręczniku, oraz w zeszycie ćwiczeń na str. 44.

02.02.21 – Wtorek
Temat: Adjectives ending in -ing and -ed – gramatyka.

- Zapoznajemy się z regułamy stosowanie przymiotników z końcówkami "ing-" i "-ed"na stronach 149 (Grammar Guide) i 65 w podręczniku, następnie wykonujemy ćwiczenia Grammar w ćwiczeniówce (str. 45). W piątek je omówimy.

Dodatkowo wykonujemy strony 11-13 (zadania 9-13) z przykładowego egzaminu, PLUS ĆWICZENIA ZALEGŁE:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf
Termin do poniedziałku, 8 lutego.

05.02.21 – Piątek
Temat: Adjectives – ćwiczenia gramatyczne.

Pracujemy z kartami oraz omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć.

08.02.21 – Poniedziałek
Temat: A questionnaire and a report – pisanie.

Zapoznajemy się z regułami pisania kwestionariusza (str. 164 w podręczniku) i wykonujemy ćwiczenia A-D, str. 46 w ćwiczeniówce.

09.02.21 – Wtorek
Temat: Skills Checkpoint 4 – ćwiczenia.

Wykonujemy ćwiczenia Skills Checkpoint 4 (str. 48-49 w ćwiczeniówce).

Kod do nagrania do ćwiczenia A znajduje się na str. 48 w prawym górnym rogu strony.

12.02.21 – Piątek
Temat: Exam Booster 4 – znajomość środków językowych.

Wykonujemy ćwiczenia ze znajomości środków językowych na stronach 126-130 w ćwiczeniówce.

15.02.21 – Poniedziałek
Temat: Review 4 – powtórzenie wiadomości.
Wykonujemy ćwiczenia Review 4 ze stron 50-51 w ćwiczeniówce, skupiając się na najtrudniejszych, w tym ćwiczeniu Vocabulary F. Omijamy Vocabulary C.

Test za tydzień – 22 II.

16.02.21 – Wtorek
Temat: Meet the ancestors – czytanie.

Czytamy tekst na stronie 74-75 w podręczniku i zapisujemy do zeszytu cztery słowa z Word Focus (str. 74, nad czytanką) oraz ich definicje.

Wykonujemy również ćwiczenie D i F (str. 75) w zeszytach. Z ćwiczenia F zapisujemy wszystko, z D tylko odpowiedzi.

Wordlist 5 znajduje się na stronie 138.

19.02.21 – Piątek
Temat: Omówienie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Kończymy powtórzenie i razem omawiamy zadania 1-13 z przykładowego egzaminu.

22.02.21 – Poniedziałek
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 4.

23.02.21 – Wtorek
Temat: Family-related words – słownictwo związane z rodziną.

Z pomocą Wordlist 5 (str. 138 w podręczniku) wykonujemy ćwiczenia:
- B i C, str 76 w podręczniku – zapisujemy do zeszytu odpowiedzi
- Reading B, str. 56 w ćwiczeniówce
- Vocabulary A i B, str. 57 w ćwiczeniówce

26.02.21 – Piątek
Temat: Stative verbs – gramatyka

Zapoznajemy się z zasadami używania czasowników statycznych na str. 150 i wykonujemy wybrane ćwiczenia.

01.03.21 - Poniedziałek
Temat: Stative verbs – ciąg dalszy.

Omawiamy test 4 i wykonujemy wybrane ćwiczenia z czasowników statycznych.

02.03.21 – Wtorek
Temat: Writing - przykładowe zadania egzaminacyjne z pisania.

Wykonujemy zadanie 14 z przykładowego egzaminu i przesyłamy na mój adres e-mejlowy. Termin do wtorku, 9 marca.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

Osoby, które już przysłały mi zadanie 14 są z tego zwolnione.

05.03.21 – Piątek
Temat: Identifying differences – ćwiczenia ze słuchania.

Wykonujemy wybrane ćwiczenia na słuchanie.
Z ćwiczeniówki Listening B - str. 68.

08.03.21 – Poniedziałek
Temat: Talking about the family – rozmowa i opisywanie fotografi.

Ustnie wykonujemy wybrane ćwiczenia komunikacyjne ze strony 79 w podręczniku.

09.03.21 – Wtorek
Temat: Collocations and expressions – słownictwo związane z rodziną i oddczuciami.

Korzystając z Wordlist 5 na stronie 138 w podręczniku wykonujemy ćwiczenia A, B, C ze strony 80 w podręczniku w zeszycie. Do ich wykonania nie jest wymagane nagranie. Do zeszytów zapisujemy same utworzone kolokacje, np. "have sympathy", "get divorced", "pay a visit", tzn. tak, jak występują one na stronie 138.

Praca domowa: robimy również A i B z Vocabulary 2, str. 58 w ćwiczeniówce.

12.03.21 – Piątek
Temat: Countable and uncountable nouns – gramatyka.

Omawiamy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, jak również określniki ilościowe, wykonując wybrane zadania z podręcznika na str. 81 (A, D i E w zeszycie).

Wykonujemy również ćwiczenia z Grammar 2 na stronie 59 w ćwiczeniówce.

Grammar Guide do tematu znajduje się na stronie 151 w podręczniku.

15.03.21 – Poniedziałek
Temat: Omówienie przykładowego zadania pisemnego.

Omawiamy zadanie 14 z przykładowego egzaminu.

16.03.21 – Wtorek
Temat: Writing wishes – pisanie życzeń.

Zapoznajemy się z Writing Guide 5 na stronie 165 w podręczniku, następnie ołówkiem wykonujemy ćwiczenia A-D, str. 60 w ćwiczeniówce. Temat dokładniej omówimy w piątek.

19.03.21 – Piątek
Temat: Egzamin próbny z języka angielskiego.

22.03.21 – Poniedziałek
Temat: Omówienie egzaminu próbnego z języka angielskiego.

23.03.21 – Wtorek
Temat: Skills Checkpoint 5 – ćwiczenia.

Wykonujemy ćwiczenia A-F ze stron 62-63 w ćwiczeniówce.

26.03.21 – Piątek
Temat: Omówienie egzaminu próbnego - ciąg dalszy.

29.03.21 – Poniedziałek
Temat: Skills Checkpoint 5 – omówienie.

Omawiamy ćwiczenia z poprzednich zajęć. Zaczynamy również ćwiczenia z Review 5.

30.03.21 – Wtorek
Temat: Review 5 – ćwiczenia utrwalające ze słownictwa.

Wykonujemy ćwiczenia Vocabulary na stronie 64 w ćwiczeniówce.

09.04.21 – Piątek
Temat: Writing wishes – omówienie. Powtórzenie wiadomości.

12.04.21 – Poniedziałek
Temat: Review 5 – ćwiczenia z gramatyki.

Powtarzamy materiał, omwaiając ćwiczenia z Review 5 Vocabulary i wykonując zadania z Review 5 Grammar.

Test – 23 kwietnia

13.04.21 – Wtorek
Temat: Review 5 – pisanie życzeń.

Wykonujemy ćwiczenie G / str. 63 z ćwiczeniówki, proszę przysłać je na mój adres e-mail w terminie od 13 do 20 kwietnia (wtorek).

16.04.21 – Piątek
Temat: Baked goods – czytanie.

19.04.21 – Poniedziałek
Temat: Food - słownictwo.
Zapoznajemy się ze słownictwem związanym z jedzeniem i wykonujemy wybrane ćwiczenia.

20.04.21 – Wtorek
Temat: Past Simple i Past Continuous. Czasowniki nieregularne.

Podręcznik: zapoznajemy się z podpunktami 6.1 i 6.2 z Grammar Guide 6 (str. 152).
Ćwiczeniówka: wykonujemy wszystkie ćwiczenia na stronach 66 i 67, również te na słownictwo i czytanie .

Wykonując ćwiczenia korzystajcie również z Wordlist 6 – str. 139 w podręczniku oraz listy czasowników nieregularnych (str. 170-171).

23.04.21 – Piątek
Temat: Unit 5 – test.

26.04.21 – Poniedziałek
Temat: Past simple i past continuous – ćwiczenia.

Omawiamy i wykonujemy ćwiczenia gramatyczne.

27.04.21 – Wtorek
Temat: Word formation – ćwiczenia ze słowotwórstwa.

Z pomocą wordlist 6 (str. 139) przepisujemy do zeszytu tabelkę (ćw. Vocabulary 2, str. 94 w podręczniku), uzupełniając ponumerowane pola odpowiednimi rzeczownikami (nouns), czasownikami (verbs) czy też przymiotnikami (adjectives).

Wykonujemy również ćwiczenia Vocabulary 2 A i B, str. 68 w ćwiczeniówce.

Proszę się przygotować na to, że w maju sprawdzę ćwiczeniówki i zeszyty.

30.04.21 – Piątek
Temat: Used to, be used to, get used to – gramatyka.

Omawiamy zasady używania "used to", "be used to" i "get used to" i wykonujemy wybrane ćwiczenia.

04.05.21 – Wtorek
Temat: Writing a review – pisanie recenzji.

Zapoznajemy się z Writing Guide na str. 166, następnie wykonujemy ćwiczenia na str. 70 w ćwiczeniówce (A-C).

 

07.05.21 – Piątek
Temat: Mock Exam 2 – egzamin próbny.

10.05.21 – Poniedziałek
Temat: Mock Exam 2 – omówienie.

11.05.21 – Wtorek
Temat: Skills Checkpoint 6 – ćwiczenia typu egzaminacyjnego.

Wykonujemy ćwiczenia A-E na str. 72-73 w  ćwiczeniówce. Będziemy je omawiać na zajęciach.

14.05.21 – Piątek
Temat: Skills Checkpoint 6 – omówienie.

17.05.21 – Poniedziałek
Temat: Skills Checkpoint 7 – ćwiczenia typu egzaminacyjnego.

18.05.21 – Wtorek
Temat: Skills Checkpoint 7 – ciąg dalszy.

Ćwiczeniówka: B-E, str. 82-83.

Przydatne strony:
- Wordlist 7 (str. 140, podręcznik)
- Grammar Guide 7 (str. 154-155, podręcznik)

21.05.21 – Piątek
Temat: Skills Checkpoint 8 – ćwiczenia typu egzaminacyjnego.

24.05.21 – Poniedziałek
Temat: Skills Checkpoint 8 – ciąg dalszy.

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5